Gratis E-boek: Pippikracht!     >>>KLIK HIER OM TE DOWNLOADEN!

Algemene voorwaarden

Jip & Jan wordt gerund door Helen Purperhart en Marc Leeser. De Jip & Jan Academie verzorgt lessen, trainingen en opleidingen op het gebied van (kinder)yoga en (kinder)coaching. Op al deze diensten (voor de opleiding in Thailand gelden deze voorwaarden), zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Heb je een vraag? Stuur dan een mail.

1. Inschrijving en betaling Inschrijvingen voor trainingen en opleidingen gaan via het invullen van het digitale inschrijfformulier. Per e-mail ontvang je een bevestiging van inschrijving en factuur. Betaling vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer, cursus en startdatum. Na inschrijving ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.  Het betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Na ontvangst van je betaling is je inschrijving definitief. Je bent dan zeker van je plek.

2. Annuleren Na inschrijving geldt er een bedenktijd van 14 dagen. Als je annuleert tot 14 dagen voor de start van een les, cursus of opleiding ontvang je 85 % van je betaling retour. Bij annulering hierna vindt geen teruggave van je betaling plaats. In overleg is het mogelijk om je inschrijving te verzetten naar een andere startdatum. Als een training niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt je betaling teruggestort. Bij annulering van een (gemiste) lesdag door ziekte of andere omstandigheden is teruggave van cursusgeld niet mogelijk. In overleg kan er worden bekeken of de les kan worden ingehaald in dezefde cursus die op een later moment wordt gegeven.

3. Uitval docent Bij ziekte en/of uitval van een docent of coach zal Jip & Jan indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Jip & Jan de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Jip & Jan zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent/coach heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of uitval van een docent liggen bij Jip & Jan. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

4. Persoonsgegevens Bij inschrijving voor een opleiding worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van Jip & Jan. Voor de opleiding en training wordt er een cursistenlijst samengesteld die bij aanvang van naar de deelnemers (email, woonplaats en telefoonnummer) verstuurd om eventueel te carpoolen. Mocht je dit niet willen, dan kun je dit kenbaar maken via de mail. Klik hier om het privacybeleid van Jip & Jan te lezen.

5. Lesmateriaal Het lesmateriaal wordt verstrekt tijdens een training of opleiding mag niet anders worden gebruiken dan voor persoonlijke studie.  Het is deelnemers niet toegestaan om het lesmateriaal te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden.  Het copyright en het eigendomsrecht berusten bij Jip & Jan en/of de gastdocent. Op alle opdrachten die zijn gemaakt door deelnemers tijdens lesdagen berust geen copyright.

6. Aansprakelijkheid Jip & Jan is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan Jip & Jan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien je je huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen ten alle tijde per direct aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de lessen te weigeren. Jip en Jan is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen.

7. Beeldopname Jip & Jan behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.  Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een opleiding door cursist is allen mogelijk na toestemming van de docent en andere deelnemers.

8. Klachten en geschillen  Jip & Jan zet zich volledig in om van je studie een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Jip en Jan is aangesloten bij de Vereniging voor Yogadocenten Nederland. Mocht het nodig zijn dat er een klachtenprocedure moet worden opgestart dan kun je terecht bij de vereniging (www.vyn.nu). De klachtenadviescommissie behandelt klachten en toetst ze aan de beroepscode. Zij past hoor en wederhoor toe en adviseert het bestuur over de afhandeling van de klacht. Contact met de klachtenadviescommissie gaat via het secretariaat van de Vereniging. Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan is het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam of Almere voor beide partijen bindend.  Klik hier om het klachtenprocedure van Jip & Jan lezen.

9. Overige Jip en Jan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma en/ of één of meer lesdagen door een andere docent te laten verzorgen.  Jip & Jan stelt de tarieven van alle opleidingsactiviteiten vast. Zij heeft het recht deze te allen tijden te wijzigen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail en de website gecommuniceerd.